CHIEF OF STAFF


Major General Christos Vafiadis

 

Tümgeneral Christos Vafiadis 1948 y?l?nda Yunanistan’?n Selanik kentinde do?du.  1967 y?l?nda girdi?i Yunan Kara Harp Okulundan 1971 y?l?nda mezun olan tümgeneral Vafiadis Piyade te?men olarak askeri kariyerine ba?lad?. 

Tümgeneral Vafiadis Piyade Okulunda temel e?itim gördükten sonra Para?ütçü Kursu, Klasik Harp Kursu, ?stihbarat Kursu ve Tabur Komutanl??? Kursu dahil olmak üzere birçok askeri e?itim kursunu tamamlad?.  Ayr?ca ABD’nde Amfibi Harekat Kurmay Okulu, Amfibi Araç Kursu ve E?itim Yöntemleri Optimizasyon Kursu gibi birçok okul ve kursa devam eden Tümgeneral Vafiadis ABD Harp Akademisi ve Komuta ve Kurmay Okulundan mezun oldu.

Askeri kariyeri boyunca çe?itli komuta görevlerinde bulunan ve birçok Özel Kuvvet birli?inde görev yapan Tümgeneral Vafiadis Para?ütçü Okulu Komutanl???nda da komutanl?k yapt?.  Tümgeneral Vafiadis ayr?ca ?talya’n?n Napoli kentindeki AFSOUTH Kh.nda Karargah Subayl???, 34ncü Mekanize Tugay Komutanl???nda Komutan Yard?mc?l??? ve ?ran, Tahran’daki Yunanistan Büyükelçili?inde Askeri Ata?elik görevlerinde bulundu. 

Tümgeneral Vafiadis  1999 y?l?nda Tu?general rütbesine terfi ettikten sonra Yunan Kara Harp Okulu Komutan Yard?mc?l??? görevine getirildi.  2000 y?l? May?s ay?nda KFOR Kuvvet Destek Tugay? Komutanl???na (Kosova’daki Yunan kuvvetlerinin k?demli subay?) atand?.

2001 y?l? Mart ay?nda Tümgeneral rütbesine terfi ederek 2001 y?l? May?s ay?nda ?zmir’deki Güneydo?u Avrupa Mü?terek Komutanl???nda Kurmay Ba?kanl??? görevine ba?lad?.

Tümgeneral Vafiadis birçok ni?an ve madalyayla taltif edildilmi?tir.

E?i Giota ile evlili?inden iki çocu?u olan Tümgeneral Christos Vafiadis’in k?z? Maria Yunan Silahl? Kuvvetlerinde Üste?men olarak görev yapmakta, o?lu Konstantinos ise ?talya’da siyasal bilimler ö?renimini sürdürmektedir.