KOMUTAN


Orgeneral Oktar Ataman

Orgeneral Oktar Ataman 1939 y?l?nda ?stanbul’da do?mu?tur.  1961 y?l?nda Kara Harp Okulu’ndan topçu subay? olarak mezun olmu?, 1963 y?l?nda Topçu Okulundan mezuniyetini takiben çe?itli topçu birliklerinde ileri gözetleyici, batarya subay? ve batarya komutan? olarak görev yapm??t?r.
1966 – 1968 y?llar? aras?nda Kore Cumhuriyeti’nde Askeri Ata?e Yard?mc?s? ve Birle?mi? Milletler nezdinde ?rtibat Subay? görevlerinde bulunan Orgeneral Ataman, Türkiye’ye dönü?ünü müteakiben tekrar topçu birliklerinde görev alm?? ve 1975 y?l?nda Kara Harp Akademisi’nden mezun olmu?tur.
1975 y?l?nda Genelkurmay Plan Harekat Daire Ba?kanl???’na proje subay? olarak atanan Orgeneral Ataman, 1977 y?l?nda ?ngiliz Kraliyet Kara Kurmay Koleji’ne seçilmi? ve mezuniyetini müteakip Kara Harp Akademisi’nde üç y?l ö?retim eleman? olarak görev yapm??t?r.
1980 – 1983 y?llar?nda Belçika’da SHAPE Karargah? Plan ve Prensipler Ba?kanl???’nda karargah subay? olarak görev yapan Orgeneral Ataman Türkiye’ye dönü?ünü müteakiben bir y?l süreyle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak çal??m??t?r.
1984 – 1986 y?llar?nda Kara Harp Okulu’nda Ö?renci Alay Komutan? olarak görev yapm??t?r. Daha sonra Kara Harp Akademisi’ne ba?ö?retmen olarak atanan Orgeneral Ataman, Silahl? Kuvvetler Akademisini bitirmesini müteakip, Kara Harp Akademisi Ö?retim Ba?kan? olarak da görev yapm??t?r.
1988 A?ustos’unda Tu?general rütbesine terfi etmi? ve Genelkurmay Ba?kanl??? Plan Harekat Daire Ba?kan? olarak görev yapm??t?r.  A?ustos  1990’da 14ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanl???’na atanm?? ve iki y?l bu görevde bulunmu?tur.
30 A?ustos 1992 tarihinde Tümgeneralli?e terfi ederek Genelkurmay Ba?kanl??? Strateji ve Kuvvet Planlama Daire Ba?kanl???’na atanan Orgeneral Ataman, 15 A?ustos 1995 tarihinde 1nci Mekanize Piyade Tümen Komutanl??? görevine atanm?? ve bu görevi 15 A?ustos 1997’ye kadar sürdürmü?tür. Tümen Komutanl??? görevi esnas?nda   Milli  Güvenlik  Akademisini  ba?ar?  ile  bitiren  Orgeneral  Ataman,  30 A?ustos 1997 tarihinde Korgeneral rütbesine terfi etmi? ve Genelkurmay Ba?kanl??? Harekat Ba?kanl???’na atanm??t?r. Eylül 1998’den itibaren NATO Askeri Komitesi nezdinde Türk Askeri Temsil Heyeti Ba?kan? olarak görev yapan Orgeneral Ataman 2000-2001 y?llar?nda 6 nc? Kolordu Komutan? olarak görev yapm??t?r.
13 A?ustos 2001 tarihinde NATO Güneydo?u Avrupa Mü?terek Kuvvetler Komutanl??? görevini devralan Orgeneral Ataman, 30 A?ustos 2001 tarihinde Orgeneralli?e terfi etmi?tir.
TSK Üstün Hizmet Madalyas? ile taltif edilen Orgeneral Ataman, Bayan Nedret Ataman ile evli olup bir k?z ve bir erkek çocu?u babas?d?r. Kitap okumak, su sporlar? ve seyahatten ho?lanmaktad?r.