NATO’nun Türkiye’ye Savunma Deste?i

“Display Deterrence” Harekat?

Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antla?mas?n?n 4. maddesinin yürürlü?e sokulmas? talebinde bulunmas? üzerine, NATO Türk halk? ve topraklar?n?n savunmas?n?n desteklenmesi maksad?yla “Display Deterence” Harekat?n? ba?latm??t?r.

 

NATO Savunma Planlama Komitesi 19 ?ubat 2003 günü ?ttifak’?n askeri makamlar?na Türkiye’ye yard?m sa?lanmas? için gerekli savunma önlemlerini acil olarak uygulama yetkisini vermi?tir.

 

NATO’nun AWACS radar ve havadan ?zleme uçaklar? 26 ?ubat 2003 günü Konya Hava Üssüne intikal ettirilmi?tir. Ayn? günlerde, Hollanda’n?n sa?lad??? PATRIOT karada üslenmi? hava savunma füze birlikleri de Türkiye’nin güneydo?u bölgesine intikallerini tamamlayarak Diyarbak?r ve Batman’da konu?lanm??lard?r. NATO taraf?ndan gözetleme uçaklar? ile füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye intikal ettirilmesi ülke topraklar? veya halk?n?n olas? bir sald?r?ya kar?? korunmas?na katk?da bulunmay? amaçlanmaktad?r.

 

“Display Deterence” Harekat? NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan? Orgeneral James JONES’un genel komutas? alt?nda NATO Güney Avrupa Bölge Karargah? (AFSOUTH)’nca icra edilmektedir.

 

NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ba?komutan? Oramiral Gregory G. JOHNSON Mü?terek Kuvvet Komutan? olarak söz konusu intikallerin emir ve komutas?n? deruhte etmektedir.

 

NATO Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan? Amerikal? Hava Korgeneral Glen W. MOORHEAD III, NATO’nun halihaz?rda Türkiye’de konu?land?rd??? hava savunma imkan ve kabiliyetleri üzerindeki emir ve komutas?n? NATO 6nc? Birle?ik Hava Harekat Merkezi Komutan? Hava Korgeneral Faruk CÖMERT kanal?yla deruhte etmektedir.

 

?zmir’deki NATO Güneydo?u Avrupa Mü?terek Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Oktar ATAMAN, “Display Deterence” Harekat?n?n NATO Kara Unsur Komutan? görevini deruhte etmektedir.

 

Harekat?n askeri hedefi, gerekli imkan ve kabiliyetlere sahip askeri birlik ve sistemlerin konu?land?r?lmas? yoluyla ?ttifak’?n kararl?l???n? göstermek ve Türkiye’nin savunmas?na katk?da bulunmakt?r.

 

NATO’nun Türkiye’deki mevcudiyetinin amac? sadece ?ttifak’?n kurulu? temelini olu?turan Kuzey Atlantik Antla?mas?na uygun olarak NATO’ya üye ülkelerden birinin savunmas?na katk?da bulunmakt?r.